25630629 1

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีหัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว ได้พิจารณาถึงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตของกรมปศุสัตว์ (Business Continuity Plan - BCP) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ อ่านรายละเอียด