25630715 3

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 15.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายฯ ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายวัฒนศักดิ์ จำละคร ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียด