25630715 4

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 13.30 น. นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมรับฟังแผนการปฏิบัติงานภาพรวมด้านปศุสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมบรรยายภาพรวมแผนการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ พร้อมนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นายศร ธีปฏิมากร ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง นายวิรัตน์​ สุภาพงษ์​ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์​ฯ นายวัฒนศักดิ์ จำละคร ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน นายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผอ.ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง นายประยูร ครองยุติ ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการด้านปศุสัตว์ นายสัจจะ อัตตะสิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง ปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียด