25630715 6

นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนหน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ กองแผนงาน กองคลัง สำนักกฎหมาย กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ให้ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และติดตามเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ปัจจุบัน ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยให้ความสำคัญถึงการเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงงบประมาณฯ ปี 2564 , งานวิจัย และการดำเนินคดีต่างๆของกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านอำนวยการ สามารถให้บริการและสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียด