25630715 8

วันที่ 13 ก.ค. 63 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมวางชุดปฏิบัติการพิเศษ พร้อมนายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2563 กำหนดกรอบโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาไท และงานภารกิจปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 ตึกจักรพิชัย สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด