25630731 2

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมมอบนโยบายด้านการวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ การสัมมนาดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่หลากหลายด้าน ก่อให้เกิดแนวคิดที่แตกยอด โดยนำความรู้ใหม่ๆ ในด้านการปศุสัตว์มาร่วมกำหนดกรอบการวิจัยนวัตกรรม และวิชาการกรมปศุสัตว์ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางการดำเนินงานด้านวิจัย นวัตกรรม และวิชาการปศุสัตว์ให้ก้าวหน้าต่อไป อ่านรายละเอียด