25630803 2

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี นายสมเกียรติ กรอบแก้ว รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร , นางกรองแก้ว บริสุทธิ์สวัสดิ์ ผชช.ด้านพัฒนาพันธุ์โคนม และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้ให้แต่ละหน่วยงานเตรียมข้อมูล รูปแบบการนำเสนอผลงาน และความโดดเด่นของการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อนำมาพิจารณาในการนำมาเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมิน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย 6 หน่วยงานในการจัดนิทรรศการ ดังนี้
- สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
- สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
- กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
- กองสารวัตรและกักกัน
- กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

โดยในที่ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ และระยะเวลาการนำเสนอของแต่ละหน่วยงานในการนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อความสมบูรณ์และเรียบร้อยของการนำเสนอ และร่วมพิจารณาถึงแผนการยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ในอนาคตต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้บางหน่วยงานเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม และให้นำเสนอในการประชุมซ้อมใหญ่ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด