25630810 4

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เดินทางถึงท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมนายประหยัด เข่งค้า (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) , นายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด) รับฟังประวัติความเป็นมาของการก่อสร้าง พื้นที่อาคารโดยรอบ ซึ่งมีทั้งหมด 29 อาคาร อาทิ ส่วนงานศุลกากร ส่วนงานบริหารท่าเรือ โกดังเก็บสินค้าควบคุมพิเศษ โกดังกักกันพืช โกดังกักกันสัตว์ เป็นต้น โดยในปี 2564 กระทรวงคมนาคมจะผลักดันให้ท่าเรือคลองใหญ่ เป็นประตูการค้า เพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจภาคตะวันออก ส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว เพื่อดึงเงินตราเข้าประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเป็นผู้บรรยาย  อ่านรายละเอียด