25630813 2

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทยเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุมการเร่งรัด และติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง ที่กำกับดูแล ครั้งที่ 4/2563 โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนหน่วยงานที่กำกับดูแลเข้าร่วมการประชุม ดังนี้ กองแผนงาน กองคลัง สำนักกฎหมาย กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อ่านรายละเอียด