25630818 2

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์สื่อกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจัดทำสื่อวีดีทัศน์เชิงสารคดีเกี่ยวกับสวัสดิภาพของลิง เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิภาพของลิงในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชาวต่างชาติเกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมและปกป้องสวัสดิภาพสัตว์ ชี้แจงกรณีการใช้งานลิงเก็บมะพร้าวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 สาระสำคัญ อ่านรายละเอียด