25630820 1

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งกำหนดจัดประชุมวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานสุกรในประเทศไทยสร้างสมดุลทุกภาคส่วน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองสารวัตรและกักกัน กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และสมาคมผู้ส่งออก อ่านรายละเอียด