25630903 2

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ครั้งที่ 2/2563
โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1.รายงานผลและติดตามความก้าวหน้า ปัญหา/อุปสรรค ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากกองทุนต่างๆ จำนวน 6 โครงการ ได้แก่
-โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสนแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
-โครงการแพะ-แกะ ล้านนา
-โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 พันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการค้า กรณีศึกษา : สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง
-โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)
-โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ FTA โดยเครือข่ายโคเนื้อไทย (บริษัท พรีเมี่ยมบีฟ จำกัด ร่วมกับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 4 เครือข่าย)
2.โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ระดับกรม ได้แก่ โครงการแพะ - แกะ อีสานตอนล่าง
3. เรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 โครงการ
-โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันให้เกษตรกร
-โครงการเเพะ - แกะ ล้านนา ระยะ 2
-โครงการเลี้ยงสุกรชีวภาพให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
-โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการตลาดแพะ - แกะ ภาคตะวันออก
พร้อมด้วยนายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้แทนผู้อำนวยการจากกองคลัง กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เเละเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด