25630916 1

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Ms.Yu Yang เลขานุการเอก (ด้านความร่วมมือทางการเกษตร) เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อทำความรู้จักกรมปศุสัตว์มากยิ่งขึ้น และรับทราบโครงสร้างองค์กรของกรมปศุสัตว์ ตลอดจนรับทราบประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจีน อ่านรายละเอียด