25631021 1

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการเกษตรเเละสหกรณ์ วุฒิสภา ครั้งที่ 16/2563 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด การร่วมประชุมครั้งนี้ได้บูรณาการข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมประมง และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการบริหารจัดการ และแนวทางจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุมแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ จำนวน 185 แปลง วงเงินงบประมาณ 488,448,395 บาท พร้อมด้วยนายนรภัทร อ่อนคลาย นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม หมายเลข 2406 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด