25631021 4

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อม นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตามที่สำนักงบประมาณให้กรมปศุสัตว์จัดทำรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์ งบประมาณ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมี ผอ.สำนัก/กอง ผู้แทนผอ./สำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อ่านรายละเอียด