25631026 1

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินนาขุนไกร จำกัด อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เพื่อรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ และรับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อฯ ให้มีการดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมด้วยนายทักษิณ นันทชัย (ปศุสัตว์อำเภอศรีสำโรง) , นายวชิระ น้อยน้ำคำ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก) ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายประจักษ์ ศรีมาลา ประธานกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตปฏิรูปที่ดินนาขุนไกร จำกัด ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ อ่านรายละเอียด