25631103 1


วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาจัดทำข้อมูลเพื่อตอบข้อซักถามของ OIE เกี่ยวกับศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผชช.ฉันทนี บูรณะไทย ผชช.ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผชช.ร่มพฤกษ์ อุดล และ เจ้าหน้าที่จาก กรป สสช สคบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด