25631104 1

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 63 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 42 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 นายชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี โดยมี นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมประชุมฝึกอบรมนี้ว่า เป็นหลักสูตรที่มีความสําคัญมากหลักสูตรหนึ่ง และเป็นเงื่อนไขในการบรรจุรับราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ.2551 เนื้อหาของการฝึกอบรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เท่าทัน ต่อสถานการณ์ของประเทศและปรากฎการณ์ต่างๆของโลกในยุคแห่งเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมไปถึงนโยบายสําคัญของภาครัฐ การปรับเปลี่ยนสู่ระบบราชการ Thailand 4.0 ที่ข้าราชการทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้ อ่านรายละเอียด