25631125 3

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว 1,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 42,000 บาท จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไปบริจาคช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม ด้อยโอกาส และกิจกรรมทางราชการต่อไป
นอกจากนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้หารือ เพื่อปรึกษาขอความสนับสนุนกรมปศุสัตว์ในรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ มาตรการ ระเบียบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก โดยส่งเสริมใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล สามารถขยายกำลังการผลิตและสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จากการขยายการเติบโตของธุรกิจการส่งออกอาหารสัตว์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต อ่านรายละเอียด