25631130 1

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสัตว์แพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ (ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) , นายศราวุธ เขียวศรี (รักษาการปศุสัตว์เขต 5) , นายวุฒิชัย คำดี (ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์) , นายสุวิทย์ ประชุม (หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ จ.เชียงใหม่) , นายพูนศักดิ์ นาวาทอง (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่) , ดร.อำพล วริทธิธรรม (ผอ.กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์) , นายอนุชาติ คำมา (รักษาการหน.กลุ่มเทคโนฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) , นายสราวุธ ฉายประสาท (ผอ.ศูนย์ผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่) , นายภานุพันธ์ พงษ์เพ็ง (รก.ผชช.ด้านวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์) และนายพุฒิพงษ์ ขุนเงิน (ปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ) โดยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ นำโดยน.ส.นภัสสร แนววงศ์ (ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน อ่านรายละเอียด