25631202 3

กรมปศุสัตว์ จัดพิธีเฉลิมฉลองความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริกา (The U.S. Centers for Disease Control and Prevention : CDC) โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฝ่ายกรมปศุสัตว์ไทย ร่วมกับ H.E. Mr. Michael George DeSombre เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย
ความร่วมมือนี้ มีขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาการตรวจหาโรคจากสัตว์ผ่านทาง One Health Approach ในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้สำนักงาน CDC ประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา จัดหาเงินทุนโดยตรงให้แก่กรมปศุสัตว์ เพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลทั้งสอง โดยมีกรอบระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ในปีแรกของการได้รับรางวัลจะให้ทุน จำนวน 4 โครงการ เน้นในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 โครงการ , โรคแท้งติดต่อ จำนวน 1 โครงการ และการเสริมสร้างศักยภาพของห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 โครงการ อ่านรายละเอียด