25631202 4

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโคบาลบูรพา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1.รายงานผลการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพา
2.รายงานผลการประชุมแก้ไขปัญหาโครงการโคบาลบูรพา เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563
3.เสนอพิจารณาขอขยายระยะเวลาการคืนลูกโคเนื้อและขยายเวลาการชำระหนี้เงินกู้ยืมตามโครงการฯ
4.กรณีโคหรือแพะตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ขอให้นำโคหรือแพะมาทดแทน
5.เสนอขอพิจารณาอนุมัติยกกรรมสิทธิ์แม่โคให้แก่เกษตรกร ที่ส่งคืนลูกโคเนื้อเพศเมียครบ 5 ตัว และส่งเงินกู้ยืมตามจำนวนเเล้ว
โดยมีนายกิตติ กุบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาโคเนื้อ นายธานินทร์ โต๊ะหมัดและ ผอ.กองงานบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศุสัตว์สระแก้ว ผู้แทนจาก กอง/สำนัก ในฐานะคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด