25631204 1

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ... ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมเกียรติ พันธุ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ผู้แทนสำนักกฎหมาย สำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด