25631204 3

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมการจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการกำหนดกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในการจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 รวมทั้ง (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานการจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ด้านปศุสัตว์ นอกจากนี้ มีการติดตามความก้าวหน้า โดยให้คณะทำงานแต่ละฝ่าย รายงานความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้ง มีการพิจารณางบประมาณในการจัดงานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะด้วย ณ ห้องประชุม 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด