S 6676807

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์มีความห่วงใยประชาชนชาวไทย เชื้อสายจีนที่ออกมาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเตรียมจัดพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วในวันปีใหม่ของจีน โดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจหาสารตกค้างต่างๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่าสินค้าปศุสัตว์ที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมปศุสัตว์นั้น มีคุณภาพและปลอดภัย นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK โดยมุ่งหวังให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK ช่วยสร้างความมั่นใจ ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ของผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น โดยปัจจุบันมีสินค้าปศุสัตว์ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อเป็ด เนื้อโค ไข่ไก่สด ไข่เป็ดสด และไข่นกกระทาสด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ Modern trade และตลาดสด เข้าร่วมโครงการรวมทั้งหมดกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ สำหรับตลาดยิ่งเจริญ กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกันพัฒนาและผลักดันมาตรฐานปศุสัตว์ OK มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการรับรอง ปศุสัตว์ OK ในตลาดยิ่งเจริญจำนวน 32 ร้าน

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน กรมปศุสัตว์ได้กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ โดยโรงงานต้องมีการตรวจสอบคัดกรองและควบคุมการเข้าออกของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงาน ที่สัมผัสกับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันและปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคล รวมทั้งรักษาระยะห่างทางสังคม เข้มงวดในการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพิ่มความถี่ ในการทำความสะอาด โดยเฉพาะบริเวณที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร เช่น ที่คีบอาหาร มีด เขียง ทุกครั้งหลังใช้งาน การจัดเตรียมเจลล้างมือสำหรับลูกค้าที่มาเลือกซื้อสินค้า รวมถึงผู้จำหน่ายสินค้าต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคล นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ได้ทำการสุ่ม เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อไวรัส COVID-19 ในเนื้อสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง จำนวนกว่า 1,000 ตัวอย่าง โดยผลการตรวจทั้งหมดยังตรวจไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อไวรัส COVID-19

“กรมปศุสัตว์จึงขอให้ประชาชนผู้บริโภคมั่นใจว่า สินค้าปศุสัตว์ที่กรมปศุสัตว์ให้การรับรองนั้น มีมาตรฐานการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมแก่การบริโภค ดังนั้น ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ เมื่อเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ครั้งใด ให้สังเกตตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

ข้อมูล/ข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ข่าวปศุสัตว์ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ ก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน