25640209 5

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือการขยายตลาดส่งออกเนื้อสุกรจากไทยไปยังจีน โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง นายกสมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม (อาหาร) สมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย-เอเชีย และผู้ประกอบการส่งออกเนื้อสุกร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด