25640215 1

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... พร้อมด้วย ผู้แทนจากกองควบคุมอาหารและยาสัตว์และสำนักกฎหมาย โดยมี นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ (ประธานคณะ กมธ.วิสามัญร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ) เป็นประธาน

การพิจารณาวัตถุอันตราย มีรายละเอียดที่หลากหลาย จึงมีความจำเป็นในการที่จะมีผู้เชี่ยวชาญ หรือองค์กรผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถในเชิงลึก เพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อ่านรายละเอียด