25640215 4

วันที่ 11​ กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ..... ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2) มีมติรับหลักการ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 โดยการประชุมมีนายวีระกร คำประกอบ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม อ่านรายละเอียด