25640319 4

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดี 3 ท่าน นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล​ โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลาง​ ผอ.กองแผนงาน​ ผอ.กองคลัง เลขานุการกรม และ ผู้แทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางในการขับเคลื่อนงานสำคัญ แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายในหัวข้อ วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายและโครงการสำคัญของกรมปศุสัตว์ การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมปศุสัตว์ และแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ รวมถึงการทำ Work shop แผนการดำเนินงานด้านต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสรุปถอดบทเรียนจากการประชุมสัมมนา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านรายละเอียด