25640906 1

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม และวิชาการ กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ กรมปศุสัตว์ โดยมีนายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสัตว์ปีก) และนายเกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์) เข้าร่วม พร้อมด้วยคณะกรรมการรายนาม ดังนี้ ดร.วุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์) ,นายกฤตพิพัฒน์ รัตนาวินกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก) , นางสนทนา มิมะพันธุ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและชีวเคมี) , นางธนิดา หรินทรานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ) , นายวิศาล ศรีสุริยะ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร) , นางสาวนพวรรณ บัวมีธูป (ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก) , นายศศิ เจริญพจน์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพวัตถุอันตราย) และนายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting

จากการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิชาการฯ โดยคณะกรรมการคัดเลือกตามคำสั่ง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลงานของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมส่งในปีนี้ จำนวนทั้งสิ้น 19 ผลงาน คณะกรรมการฯได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบตัดสิน จำนวน 13  ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานจากสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (5 ผลงาน) , สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (2 ผลงาน) , สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (1 ผลงาน) , สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (1 ผลงาน) , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (1 ผลงาน) , สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (1 ผลงาน) , กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (1 ผลงาน) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (1 ผลงาน) โดยผลงานที่ผ่านเข้ารอบการตัดสิน เจ้าของผลงานจะนำเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนการนำไปใช้ประโยชน์ ผลงานที่ได้รับเลือกนั้นจะได้รับเกียรติบัตร ของที่ระลึกจากกรมปศุสัตว์ และจะนำไปจัดทำเป็นหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ฉบับที่ 1 ปฐมฤกษ์