25640910 3

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน ตามหลักเกณฑ์ การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 และข้อยกเว้นหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 กรณีโรคลัมปี สกิน  ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)  อ่านรายละเอียด