25640909 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน ปีงบประมาณ 2564 และพิจารณาแผนการดำเนินงานฯปีงบประมาณ 2564 จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อนำความถวายรายงานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ณ ห้องพระพุทธอุดมสุข ชั้น 2 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์พญาไท อ่านรายละเอียด