25640914 1

วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมติดตามผลงานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิบดี โดยมีนายสัตวแพทย์อภินันท์ คงนุรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ การให้การรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free), การจัดทำระบบ e-service ในการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์, การจัดสัมมนาออนไลน์ (BLSC Club) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของกรมปศุสัตว์, การออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ในโรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก, การพัฒนาโครงสร้างระบบออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เพื่อรองรับระบบ NSW, กิจกรรมการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมด้านปศุสัตว์, โครงการจ้างเหมาศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียชนิดได้ก๊าซชีวภาพในฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มโค, การเปิดตลาดสินค้าจิ้งหรีดส่งออกไปยังประเทศเม็กซิโก ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป, การส่งเสริมการส่งออกสินค้าฮาลาล, การขยายผลการทำ remote audit ไปยังส่วนภูมิภาค และการพัฒนาระบบรับรองการใช้ลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) เพื่อการจัดทำใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate) เป็นต้น อ่านรายละเอียด