2564 11 23 0004
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการวิสามัญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ..... วุฒิสภา ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะกรรมาธิการเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีเรื่องพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... และความเห็นต่อการดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา
การร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล มีที่มาจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาล เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคล ด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง จึงสมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสัตวบาล ควบคุมและกำหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด  / ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ เผยแพร่ฯ สลก.