2564 11 24a 001
วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม​ หลักสูตร ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
(การพัฒนา Smart Officer เพื่อยกระดับมาตรฐานกรมปศุสัตว์)​ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
กรมปศุสัตว์ในระดับผู้บริหาร ในด้านการใช้กฎหมาย ระเบียบการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามทุจริต​ รวมถึงการบริหารการสื่อสารยุคใหม่ 
ในการอบรมครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ​  ธรรมาภิบาลการป้องกันและปราบปรามทุจริต​  กฎหมายและระเบียบการดำเนินงานด้านการปศุสัตว์ การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ​นวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์
พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  อาจารย์สมพงษ์​ เย็นแก้ว รองอธิบดีอัยการภาค 6 วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และวิทยากรจากสถานีโทรทัศน์ PPTV HD 36  มาบรรยาย ถ่ายทอดความรู้​ และประสบการณ์ให้กับบุคลากรกรมปศุสัตว์  นอกจากนี้ยังมีการอภิปราย​ ระดมสมอง​ และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น​ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud meeting
ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์
ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ / กลุ่มเผยแพร่