2565 01 13 0011

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมมือทางวิชาการด้านการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นสพ.ดร.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (โรคพิษสุนัขบ้า) นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม นายวรฉัตร วิรัชลาภ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องโคอุศุภราช ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

การลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้ มีที่มาจากการรายงานการพบโคเนื้อที่แสดงอาการของเชื้อไวรัสโรคลัมปี สกิน ปลายเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดในประเทศไทยมาก่อน และปัจจุบันมีการแพร่กระจายในวงกว้างในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ การแพร่กระจายของโรคลัมปี สกิน ไม่เพียงแต่ส่งผลให้สัตว์มีปัญหาด้านสุขภาพเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ กรมปศุสัตว์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงเกิดความร่วมมือทางวิชาการด้านการแก้ไขปัญหาโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน โดยการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ในด้านการรักษา ดูแล ป้องกัน และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ เกี่ยวกับโรค ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด / ข่าว สลิลรัตน์ ชูโชติ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม