25580810 3สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ได้รับการตรวจรับประเมินและการให้คะแนนหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตามโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัดหนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540     อ่านรายละเอียด