25640106 2

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วยนายวิจิตร จิตอารี รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือ และรับทราบข้อปัญหา กรณีเกิดการเทน้ำนมในฟาร์ม เนื่องจากการตัด MOU สมาชิกสหกรณ์ฯ ในทั้งนี้ ปศุสัตว์เขต 5 เสนอแนะแนวทางการจัดการ และรับทราบขอเสนอเพื่อนำเข้าที่ประชุมสภานมล้านนาในครั้งต่อไป อ่านรายละเอียด