25640106 2

วันที่ 5 มกราคม 2564 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มไสว บุตรดี ติดตามผลการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบด้านเกรดน้ำนมที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ โดยตรวจสอบอย่างละเอียดจากระบบเครื่องรีดนม ความสะอาดของอุปกรณ์และขั้นตอนการรีดนม พบข้อบกพร่องทั้งหมดจึงแนะนำการจัดการการรีดนมที่ถูกสุขลักษณะและแก้ไขระบบเครื่องรีดนมแล้วติดตามผลการแก้ไขปัญหาอีกครั้ง ให้บริการรักษาสัตว์ป่วยและติดตามผลการรักษาสัตว์ป่วย รวมทั้งหมด 4 ตัว พบว่าสัตว์ป่วยมีอาการดีขึ้น แล้วให้คำแนะนำเจ้าของในการจัดการสัตว์ป่วย ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด