25640217 2

นางพนิดา วานิชรัตน์ พานิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมหารือการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) น้ำผึ้งจากดอกลำไย เชียงใหม่ โดยนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 มอบหมายให้ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,นายธนพงศ์ สำเภาลอย รก.ผอ.ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศษฐกิจ เชียงใหม่ และนางณัฐญา ถิ่นธรรม ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์น้ำผึ้งจากดอกลำไย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ่านรายละเอียด