25640217 3

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 พร้อมด้วย น.สพ.พืชผล น้อยนาฝาย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 นายประเสริฐ เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย นายสัจจะ อัตตะศิริ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ลำปาง นายประเดือน ผาทอง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แพร่ น.สพ.อภิเษก คงศิลา นายสัตวแพทย์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ดำเนินการตรวจพิจารณาจุดขนส่ง/เปลี่ยนถ่ายสุกรมีชีวิต ของนายพัฒนา รัศมี ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และจุดขนส่ง/เปลี่ยนถ่ายสุกรมีชีวิต ของนางประไพ พรหมน้อย ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยผลการพิจารณาจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 และสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อรับรองการเพิ่มจุดขนส่ง/เปลี่ยนถ่ายสุกรมีชีวิตต่อไป อ่านรายละเอียด