25640217 6

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ได้มอบหมายให้น.สพ. ศราวุธ เขียวศรี ผู้อำนวยส่วนสุขภาพสัตว์และคณะติดตามการปฏิบัติงานการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมรอบที่ 2/2564 ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ประชุมกำหนดแผนงานและแนวทางร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ สหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด สหกรณ์โคนมศรีดงเย็น จำกัด หน่วยผสมเทียมไชยปราการ หน่วย HHU ไชยปราการ ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคปากและเท้าเปื่อย พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ซึ่งได้เน้นย้ำการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตวัคซีน มีความปราณีต และให้ร่วมดำเนินการการทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคในฟาร์มโคนมของเกษตรกร เพื่อลดจำนวนเชื้อโรคที่อาจก่อปัญหาในฟาร์ม โดยมีเป้าหมายโคนม 16,000 ตัว กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้สัตว์ทั้งพื้นที่มีภูมิคุ้มกันระดับฝูงพร้อมเพรียงกัน #สัตว์ปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย อ่านรายละเอียด