รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความก้าวหน้าโครงการตามนโยบายฯ ด้านปศุสัตว์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map

อ่านรายละเอียด