รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม Agri-Map จ.บุรีรัมย์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ Agri-Map จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในส่วนกรมปศุสัตว์โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม คือ ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ  แพะ และทำนาหญ้า ทั้งนี้ได้มอบแม่กระบือ (ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 50 ตัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบล-โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม 2559

อ่านรายละเอียด