25600110 3

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมฯ ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ      อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์