25600310 1

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 18 ตรวจราชการจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี มีข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับการตรวจราชการ  อ่านรายละเอียด