25600313 1

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบหมายให้ อานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าประชุมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 18 ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดอุทัยธานี โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 นายโอภาส ทองยงค์ เป็นประธาน เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี  อ่านรายละเอียด