25600330 1
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม "เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 เมษายน 60 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งขับเคลื่อนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทยทั้งระบบตั้งแต่ฟาร์มจนถึงผู้บริโภค และมุ่งหวังให้สินค้าเกษตรของไทยมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานฯ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรุงเทพฯ
 
อ่านรายละเอียด
ที่มาข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์