25600929 3

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560 วันที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด