25601122 1

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานรับมอบผลิตภัณฑ์นม จากสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และสมาคมผู้ผลิตนม UHT จำนวน 1,626 ลัง (ประมาณ 58,536 กล่อง) โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือและฟื้นฟูพี่น้องผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด